Direct kopen bij de fabrikant     —     Originale onderdelen     —     Regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen     —     Vanaf €50 geen verzendkosten

Privacy policy

Privacyverklaring online shop
Status TS 29.9.2020

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Wesco International BV
Escudostraat 2
NL-2991 XV Barendrecht
​​​​​​​info@wesco-shop.com

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

 

HOSTING

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd in het kader van de verwerking voor ons. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in de daarvoor bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

 

2. GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING TER UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens in dit geval absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of uw contactaanvraag te verwerken. Het is voor u niet mogelijk om uw bestelling af te ronden en/of contact met ons op te nemen zonder ons deze informatie te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u terugvinden op de respectievelijke gegevensinvoerformulieren. In overeenstemming met art. 6 lid1 sub b AVG gebruiken wij de gegevens die u ons verstrekt om de overeenkomst uit te voeren en uw verzoeken te verwerken. Als u besluit een klantenrekening te openen en ons uw toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 lid1 sub a AVG, zullen wij uw gegevens ook gebruiken om deze rekening te openen.

Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van uw klantaccount beperken wij de verdere verwerking van uw gegevens en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op een uitgebreider gebruik van de gegevens, wat wettelijk is toegestaan en waarvan wij u hier op de hoogte stellen. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hieronder aangegeven adres of via een functie die hiervoor is voorzien in de klantaccount.

 

3. GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN DE VERZENDING

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste vervoerder, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

 

Hetzelfde geldt voor de doorgifte van gegevens aan onze producenten of groothandelaren in de gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping). ​​​​​​​Deze worden beschouwd als vervoerders in de zin van deze privacyverklaring.

 

GEGEVENSOVERDRACHT NAAR VERZENDINGSDIENSTVERLENERS MET HET OOG OP DE KENNISGEVING VAN DE VERZENDING

Indien u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen, geven wij uw e-mail door aan de geselecteerde verzendingsdienstverlener in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG e-mailadres en Telefoonnummer zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving van de levering of de coördinatie.Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

 

4. GEGEVENSVERWERKING BIJ DE UITVOERING VAN DE BETALING

Wij werken samen met deze partners om de betalingen in onze online shop te verwerken: Betalingsdienstaanbieder

 

4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE VERWERKING VAN TRANSACTIES

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode leveren we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking,ofaan de toegewezen kredietinstellingenof aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder verder, voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van de betaling. Dit dient voor de uitvoering van de overeenkomst volgens Art. 6 lid 1 sub b AVG. In sommige gevallen verzamelen betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zelf, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen heeft over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactoptie die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

 

4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISATIE VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

Wij kunnen onze dienstverleners aanvullende informatie verstrekken die zij, samen met de informatie die nodig is om de betaling te verwerken, kunnen gebruiken als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en om onze betalingsprocessen te optimaliseren (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze eigen belangen.

 

5. RECLAME PER E-MAIL

5.1 E-MAILNIEUWSBRIEF MET AANMELDING

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen conform art. 6 lid 1 sub a AVG.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en dat kan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in deze privacyverklaring is beschreven of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na de uitschrijving verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op manieren die wettelijk zijn toegestaan en waarvan wij u in deze privacyverklaring op de hoogte stellen.

 

5.2 VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verstuurd in het kader van een verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

 

5.3 VERZENDEN VAN BEOORDELINGSVERZOEKEN PER E-MAIL

Indien u ons tijdens of na het plaatsen van uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen conform art. 6 lid 1 sub a AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om een evaluatie van uw bestelling op te vragen via het evaluatiesysteem dat wij gebruiken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in het beoordelingsverzoek is opgenomen.

 

De beoordelingsverzoeken kunnen ook door onze dienstverleners in het kader van de verwerking namens ons worden verzonden. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

 

6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

ALGEMENE INFORMATIE

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur wordt opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur achter en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen de acceptatie van cookies uitsluit. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

 

Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 ] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

 

Daarnaast gebruiken wij technologie om de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn te vervullen (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende delen van deze privacyverklaring.

 

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende link: [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies]Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 ] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

 

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactpersoon die in de privacyverklaring is beschreven, of

 

7. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Voor zover u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. De in dit kader verzamelde gegevens worden na beëindiging van het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, vindt u onder de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacy beleid wordt beschreven.

 

7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-DIENSTEN

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën over uw gebruik van onze website wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, gestuurd en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld met behulp van Google-technologieën, wordt het ingekort door het activeren van IP-anonimisering voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server overgebracht en daar ingekort. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de desbetreffende technologie is gesloten tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google [http://policies.google.com/privacy?hl=nl].

 

GOOGLE ANALYTICS

Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser en informatie over uw gebruik van onze website), waarvan met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de verwerking van bestellingen door Google.

 

Om de marketing van onze website te optimaliseren, hebben wij de instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de gegevens die door Google Analytics worden verzameld en verwerkt en kan deze vervolgens worden gebruikt om de diensten van Google te verbeteren. De gegevensoverdracht aan Google in het kader van deze gegevensoverdracht is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking van de gegevens door Google.

 

GOOGLE ADS

Voor reclamedoeleinden in de Google-zoekresultaten en op de websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie ingesteld, die door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's automatisch reclame op basis van interesses mogelijk maakt. De verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics voor het maken en definiëren van doelgroeplijsten voor cross-device remarketing.

 

7.2 GEBRUIK VAN FACEBOOK-DIENSTEN

GEBRUIK VAN FACEBOOK PIXEL

We gebruiken de Facebook-pixel in het kader van de technologieën van Facebook Ireland Ltd, [https://www.facebook.com/facebookdublin/] 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") zoals hieronder beschreven. De Facebook-pixel wordt gebruikt om automatisch gegevens te verzamelen en op te slaan (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons aangegeven gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of een nieuwsbriefregistratie), van waaruit gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt. Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze website automatisch een cookie ingesteld door de Facebook-pixel, waardoor uw browser bij het bezoek aan andere websites automatisch wordt herkend aan de hand van een pseudoniem cookie-ID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en groepsreclame. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook en ontvangen alleen statistieken op basis van Facebook-pixels.

De informatie die automatisch wordt verzameld door Facebook-technologieën over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook [https://www.facebook.com/policy.php].

 

FACEBOOK ADS

We gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook en andere platformen. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij de individuele gebruikers.

 

8. INTEGRATIE VAN DE TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen te tonen en om na een bestelling Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden.

 

Dit is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen met het oog op een optimale marketing van ons aanbod en veilige aankopen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daarbij aangevraagde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier [https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/].

 

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenten bevat. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden ten laatste 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.

 

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven wanneer u na het voltooien van een bestelling besluit om Trusted Shops producten te gebruiken of wanneer u zich reeds voor gebruik heeft geregistreerd. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al dan niet al geregistreerd staat als Trusted Shops klant wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, het e-mail adres wordt door middel van een cryptologische eenrichtingsfunctie gecontroleerd. Het e-mailadres wordt omgezet naar deze hashwaarde, die voor Trusted Shops niet kan worden gedecodeerd voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

 

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze gerechtvaardige belangen en die van Trusted Shops in de bescherming van de koper met betrekking tot de specifieke bestelling en de transactiewaarderingsdiensten volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Meer informatie, inclusief uw recht op bezwaar, vindt u in de Trusted Shops Privacy Policy hierboven gelinkt en in de Trustbadge.

 

9. SOCIAL MEDIA

ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven aan de betreffende sociale-media-exploitant conform art. 6 lid 1 sub a AVG, worden uw gegevens bij uw bezoek aan onze online aanwezigheden op de bovengenoemde sociale-media automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-operator, evenals een contactoptie en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieder. Mocht u toch hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op.

 

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/]is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [http://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] ist ein Angebot der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook Ireland“) Die durch Facebook Ireland automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf Instagram werden in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Die Datenverarbeitung im Rahmen des Besuchs einer Instagram Fanpage erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. Weitere Informationen (Informationen zu Insights-Daten) finden Sie hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

Pinterest [https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy]is een aanbod van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 

10. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 

 * overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang

 * overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen

 * overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om * de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;

    * een wettelijke verplichting na te komen

    * redenen van algemeen belang

    * rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

 

 * overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien * de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist

    * de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet

    * wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

    * u overeenkomstig artikel 21 AGV beywaar heeft gemaakt tegen de verwerking

  

 * overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen

 * overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

 

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens in onze colofon.

 

Functionaris voor gegevensbescherming
RA Guido Asshoff
Escudostraat 2
NL-2991 XV Barendrecht
gegevensbescherming@wesco-shop.nl

Recht van bezwaarVoor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

 

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.

 

Verklaring inzake gegevensbescherming WESCO Talkmaster app
26-03-2021


Wij zijn zeer verheugd over uw belangstelling voor onze WESCO Talkmaster app (hierna: 'Talkmaster app') waarmee u ons product 'Talkmaster' kunt aansturen met uw mobiele eindapparaat. De bescherming van uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over hoe wij omgaan met uw gegevens.

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruiken van onze Talkmaster app. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als persoon en waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 lid 7 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de firma M. Westermann & Co. GmbH, Bahnhofstr. 205, D-59759 Arnsberg. Meer informatie vindt u in ons colofon. Onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Guido Aßhoff, kunt u bereiken via datenschutz@wesco.de en via de in het colofon vermelde contactgegevens.

(3) Wanneer u via mail contact met ons opneemt, worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te kunnen beantwoorden. Alle gegevens die wij in dit verband verzamelen worden door ons gewist, wanneer opslag niet langer noodzakelijk is, of wij beperken de verwerking hiervan, indien er wettelijk vastgelegde bewaartermijnen zijn.

(4) Wanneer wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hierna in detail informeren over de betreffende processen. Wij vermelden daarbij ook de vastgelegde criteria m.b.t. de opslagduur.

2. Uw rechten

(1) U heeft ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u betreffen:

a) Recht van inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens, art. 15 AVG,

b) Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, indien deze onjuist zijn, art. 16 AVG,

c) Recht op wissing, wanneer het doeleinde voor de verwerking van uw gegevens is komen te vervallen en er geen bewaarverplichtingen meer zijn, art. 17 AVG,

d) Recht op beperking van de verwerking onder de voorwaarden van art. 18 AVG,

e) Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 21 AVG, wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 e of f AVG,

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG,

g) Recht om een gegeven toestemming in te trekken volgens art. 7 lid 3 AVG. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot aan de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerking.

U kunt deze rechten uitsluitend ten opzichte van ons claimen. Gebruik hiervoor a.u.b. de onder 1. vermelde contactgegevens.

(2) U heeft bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over ons met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
D-40213 Düsseldorf
Telefoon: +49 (0)211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

(3) Voor zover wij voor het behartigen van onze in het kader van de belangenafweging zwaarder wegende belangen persoonsgegevens zoals boven toegelicht verwerken, kunt u deze toestemming voor verwerking voor de toekomst intrekken. Wanneer de verwerking ten behoeve van direct marketing plaatsvindt, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals boven beschreven. Wanneer de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen een recht van bezwaar, wanneer er redenen zijn die met uw specifieke situatie verband houden. Na het uitoefenen van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat onze te beschermen gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking in het belang is van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Dat geldt niet, wanneer de verwerking ten behoeve van direct marketing plaatsvindt. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken.

 

3. Verwerking van uw gegevens door derden

(1) Bij het gebruiken van de Talkmaster app worden uw persoonsgegevens in het kader van een zogenaamde opdrachtgegevensverwerking in onze opdracht verwerkt door de aanbieder van platform tuya.com, de firma Tuya Inc., 75 E Santa Clara St, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS. Tuya verwerkt de gegevens uitsluitend op binnen de Europese Unie opgestelde servers. Verder is Tuya door middel van EU-modelcontractbepalingen op het gebied van gegevensbescherming gebonden aan onze standaard. Meer informatie inzake de gegevensbescherming bij Tuya vindt u onder www.tuya.com 'Privacy Policy'. Basis voor het geven van de opdracht aan Tuya is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van de Talkmaster app conform art. 6 lid 1 sub f AVG in verbinding met art. 28 AVG.

(2) Verder geven wij uw gegevens uitsluitend verder, voor zover dat voor het onderhouden van de Talkmaster app noodzakelijk is en wij hiertoe juridisch bevoegd zijn, omdat wij ofwel een verwerkingstoestemming (art. 6 AVG) hebben ofwel de gegevens doorgeven aan in onze naam handelende bedrijven die voor ons als verwerker optreden.

 

4. Aanmaken van een account

(1) Om de Talkmaster app te kunnen gebruiken, moet u een account aanmaken. Daarbij dient u uw e-mailadres of uw mobiele telefoonnummer en het land waarin u gevestigd bent te vermelden. Om de Talkmaster app te kunnen gebruiken, sluit u hierdoor een gebruiksovereenkomst met ons. De verwerking van uw gegevens is voor het afsluiten en uitvoeren van de gebruiksovereenkomst noodzakelijk en vindt op basis van art. 6 lid 1 sub b) AVG plaats.

(2) Na het wissen van uw account of wanneer de gebruiksovereenkomst om andere redenen wordt beëindigd, worden uw gegevens slechts beperkt verder verwerkt. Na afloop van bestaande termijnen voor het bewaren van uw gegevens, bijv. op basis van belasting- of handelsrecht, worden deze door ons gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij het recht hebben tot een verdergaande verwerking van uw gegevens dan het oorspronkelijke doel. U kunt uw account te allen tijde wissen m.b.v. een hiervoor bedoelde functie in de instellingen van de Talkmaster app.

 

5. Gebruik van de Talkmaster app

(1) Indien u gebruik maakt van de functies voor feedback en het doen van voorstellen in de Talkmaster app, registreren wij uw e-mailadres, uw mobiele telefoonnummer en uw feedback-inhoud om uw problemen te kunnen oplossen en storingen snel te verhelpen. Juridische basis is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a) AVG, in verband met uw recht tot het intrekken van uw toestemming verwijzen wij naar punt 2 lid 1 g) van deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens; verder is de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van de gebruiksovereenkomst noodzakelijk en vindt op basis van art. 6 lid 1 sub b) AVG plaats.

(2) Alleen met de afzonderlijk aan u gevraagde en door u gegeven toestemming maakt de Talkmaster app gebruik van uw locatie en/of stuurt u berichten. Juridische basis is art. 6 lid 1 sub a) AVG, in verband met uw recht tot het intrekken van uw toestemming verwijzen wij naar punt 2 lid 1 g) van deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens. Informatie over uw locatie verwerken wij met het oog op distributieanalyse (analyseren van de geografische verspreiding van ons product ‘Talkmaster’). Wij sturen u berichten om u informatie te verstrekken over de Talkmaster app en/of de 'Talkmaster', zoals technische vernieuwingen, updates en de status van het apparaat en/of om u te informeren over wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden of deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens.

(3) Informatie die wij automatisch verzamelen

• Apparaatinformatie: om ervoor te zorgen dat u met uw mobiele apparaat (smartphone, tablet) d.m.v. de Talkmaster app kunt communiceren met uw 'Talkmaster' verzamelen en verwerken wij automatisch informatie over uw mobiele apparaat, inclusief MAC-adres, IP-adres, informatie over de WLAN-aansluiting, soort en versie van het besturingssysteem, versienummer van de toepassing, push-bericht-identificatie, logbestanden en informatie over het mobiele netwerk. Verder verzamelen wij automatisch informatie van uw Talkmaster, zoals apparaatnaam, apparaat-ID, online status, activeringstijd, firmware-versie en upgrade/actualiseringsinformatie. De verwerking van gegevens is in het belang van het uitvoeren van de gebruiksovereenkomst noodzakelijk en vindt op basis van art. 6 lid 1 sub b) AVG plaats. Dit is verder in het belang van het garanderen, verder ontwikkelen en verbeteren van de veiligheid en functies van de 'Talkmaster' en de Talkmaster app, wat een gerechtvaardigd belang van ons is volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG.

• Protocolgegevens: wanneer u onze app gebruikt, zouden de systeem- en uitzonderingsprotocollen geüpload kunnen worden.

• Door de 'Talkmaster' aangemaakte informatie: openen en afsluiten van de 'Talkmaster' inclusief datum en tijdstip d.m.v. de Talkmaster app, evenals de locatie van het product. Wij verwerken deze gegevens met het oog op een geanonimiseerde analyse van het gebruiksgedrag om ons product te kunnen verbeteren en samenhangen tussen productgebruik en productslijtage te kunnen vaststellen. Dit is een gerechtvaardigd belang van ons volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG.

 

6. Wissing van uw gegevens

Wij wissen uw gegevens altijd, wanneer het doel voor de verwerking is komen te vervallen, u uw toestemming heeft ingetrokken en wanneer wettelijke verplichtingen voor het verwerken of bewaren van uw gegevens zijn komen te vervallen.