Direct kopen bij de fabrikant     —     Originele onderdelen     —     Regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen     —     Vanaf €50 geen verzendkosten in NL en BE

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

Dit geldt voor ondernemers: Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen.

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Wesco International B.V., Escudostraat 2, NL-2991 XV Barendrecht.

De presentatie van de producten in de webwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is een vrijblijvende online catalogus. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en vóór het plaatsen kunt u de gemaakte keuzes altijd corrigeren door middel van de daarvoor bestemde en van een uitleg voorziene correctiehulp in het bestelproces. Door de bestelknop aan te klikken plaatst u een bindende bestelling van de producten die zich in het winkelmandje bevinden. De ontvangst van uw bestelling wordt direct na verzending van de bestelling per e-mail bevestigd.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Duits.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

 4. Leveringsvoorwaarden

a) Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

b) Wij verzenden de goederen; het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

c) Wij hebben het recht om deelleveringen te doen bij alumobil outdoor keukenelementen, voor zover dit redelijkerwijs in het belang van de koper is. Redelijk zijn met name deelleveringen, wanneer het losse elektrische of gasapparaten betreft en de koper bij de bestelling gewezen werd op de deelleveringen.

d) Het leggen van gas- en waterleidingen, evenals het maken van elektriciteitsaansluitingen en waterafvoer is niet inbegrepen bij leveringen van WESCO alumobil outdoor keukens.

e) Wijzigingen in constructie, afmetingen en gewicht van WESCO alumobil outdoor keukens, die bij objectieve beoordeling van alle omstandigheden redelijk zijn voor de koper, blijven voorbehouden.

f) Overeenkomstig de geldende Verpakkingsverordening nemen wij met onze registratie bij het Duale Systeem (Duales System Deutschland) de verantwoordelijkheid op ons voor het terugnemen en recyclen van lege verpakkingen. De verpakkingen zijn hiervoor voorzien van het Groene Punt logo, u kunt deze gratis in de bakken van het Duale Systeem verwijderen.

5.  Betaling

MOLLIE
De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar via MOLLIE:

Creditcard
Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.
Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, wordt de betalingstransactie door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

iDEAL
Als u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructies aan ons bevestigen. Na het plaatsen van uw bestelling in de winkel geven wij PayPal de opdracht om de betalingstransactie te initiëren. Direct daarna wordt de betalingstransactie automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces ontvangt u aanvullende informatie.

Bancontact
Als u de betaalwijze Bancontact/Mr.Cash kiest, wordt u doorverwezen naar de online betaalsite van uw bank. Nadat u de Bancontact betaalopdracht heeft goedgekeurd, wordt deze terugverwezen naar de afrekenpagina van de website. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven. Om het factuurbedrag via Bancontact/Mr.Cash te kunnen betalen, moet u beschikken over een Belgische rekening.

De verwerking van uw betaling via Creditcard, PayPal, iDeal of Bancontact wordt verzorgd door Payment Service Provider MOLLIE. U ziet 'Wesco International via Mollie" als begunstigde op uw bankafschrift. Dit betekent dat Mollie  de verwerking van uw online betaling heeft verzorgd. Zij hebben geen invloed op de productvoorwaarden, zoals de levering, van de door u bestelde producten of diensten. 

6.  Herroepingsrecht

Consumenten hebben een wettelijk recht van zoals in de informatie over het herroepingsrecht is omschreven. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht toegekend.

7.    Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.
Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard.  U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

 8.      Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van het product gaat over op u zodra wij de zaak aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of de andere voor de uitvoering van de verzending bevoegde persoon of instantie hebben afgegeven. Onder kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Handelswetboek) geregelde onderzoeks- en reclamatieplicht. Indien u de daarin geregelde mededeling niet doet, worden de goederen als aanvaard beschouwd, tenzij het een gebrek betreft dat niet kon worden ontdekt gedurende het onderzoek. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

9.      Garantie

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor garantieclaims voor nieuw geproduceerde goederen één jaar vanaf de risico-overdracht. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

Schade waarvoor de koper verantwoordelijk is, zoals schade die bij de koper is ontstaan ten gevolge van natuurlijke, met name door weersinvloeden veroorzaakte slijtage, vocht, sterke opwarming, intensieve bestraling met zon- of kunstlicht, overige temperatuur- en weersinvloeden of onjuiste behandeling, valt niet onder garantie.

Anders blijft de aansprakelijkheid voor de overeengekomen kwaliteit onaangetast. Alleen onze informatie en productbeschrijvingen die in het contract zijn opgenomen, gelden als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen ten opzichte van bedrijven.

De koper neemt ter kennis, dat om schade ten gevolge van weersinvloeden te vermijden bij de WESCO outdoor keukens alumobil, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, onderhoudswerkzaamheden door hem aan de koopwaar noodzakelijk zijn. Als handleiding overhandigt de verkoper hiervoor bij de overdracht van de koopwaar de algemene onderhoudsinstructies/gebruikshandleiding voor WESCO outdoor keukens en de bijzondere montage- en gebruiksaanwijzingen voor WESCO outdoor keukens alumobil. De koper neemt hiermee ter kennis, dat de betreffende plaatselijke omstandigheden verdere onderhouds- en/of verzorgingsmaatregelen noodzakelijk kunnen maken en de ter beschikking gestelde onderhoudsinstructies/gebruikshandleiding WESCO outdoor keukens en de montage- en gebruiksaanwijzingen voor de outdoor keukens alumobil in zoverre niet compleet zijn.

Indien het geleverde artikel defect is, geven wij de ondernemer in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door het leveren van een artikel dat vrij is van gebreken (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten wordt veroorzaakt.

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
  • in geval van opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim en frauduleuze opzet
  • in geval van niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet is opengesteld.


Klantenservice: U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten van maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 16:00 uur en op vrijdag van 9:00 uur tot 13:00 uur op het telefoonnummer +31 (0) 10 483 28 49 of via e-mail aan info@wesco-shop.nl

10.   Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
  • Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

 

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.
Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

11.   Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

12.   Slotbepalingen

Indien u handelaar bent in de zin van het Handelgesetzbuch (Duits Handelswetboek), publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.

Status 18.11.2020