Direct kopen bij de fabrikant          —       Originale onderdelen       —       Regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden
I. Algemene informatie
Wesco (Wesco International B.V., Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht, Nederland) biedt de consument een fabrieksgarantie voor Wesco-producten aan, naast de wettelijke garantie waarop de consument tegenover zijn verkoper recht heeft. Het geldt onverminderd dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen, zoals in het kader van de Wet op de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid of door letsel aan leven, lichaam of gezondheid door Wesco of zijn plaatsvervangende agenten.

Onder "consument" in de zin van deze fabrieksgarantie wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die eigenaar is geworden van het product en die de aankoop heeft afgesloten voor een doel dat overwegend niet commercieel is of als zelfstandige wordt uitgevoerd. "Eerste klant" is de consument die het product (nieuw product) voor het eerst heeft gekocht bij Wesco, een dealer of een andere natuurlijke of rechtspersoon die het product doorverkoopt in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (gezamenlijk "Dealer").


II Garantiebescherming
Deze fabrieksgarantie geldt voor Wesco-producten die na 1.7.2012 (aankoopbewijs) door nieuwe klanten zijn gekocht en waarvan de garantieperiode op de doos/verpakking of in de productbeschrijving in de WESCO online shop op www.wesco-shop.nl staat vermeld.


Wesco garandeert de consument dat haar producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en constructiefouten. De stand van de wetenschap en de techniek op het moment van fabricage is bepalend. Het product moet het defect dat de schade heeft veroorzaakt al hebben vertoond op het moment van de risico-overdracht.
hebben. Aanspraken op vergoeding van gevolgschade of van productaansprakelijkheid bestaan alleen in overeenstemming met de dwingende wettelijke bepalingen.

Deze garantie is geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van aankoop van de eerste klant. De garantieperiode wordt niet verlengd vanwege het verlenen van diensten onder deze garantie, in het bijzonder in het geval van reparatie of vervanging van een product of onderdeel van een product. In deze gevallen begint de garantieperiode ook niet opnieuw.


III. schriftelijke kennisgeving van gebreken
De consument kan de rechten uit hoofde van deze garantie uitoefenen door binnen de garantieperiode schriftelijk melding te maken bij Wesco of de dealer bij wie de oorspronkelijke klant het product heeft gekocht. Het is de verantwoordelijkheid van de consument of de eerste klant om te bewijzen dat de garantie niet is verlopen door het voorleggen van het aankoopbewijs van de eerste klant. De melding van het defect aan Wesco moet met het aankoopbewijs naar het volgende adres worden gestuurd:


Wesco International B.V.
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
Nederland

E-mail: info@wesco-shop.nl


IV. Diensten in geval van garantie
Het staat Wesco vrij om het product te repareren, te ruilen of de consument een vervangend onderdeel te sturen.

Als Wesco schriftelijk besluit de reparatie uit te voeren, draagt Wesco de kosten van de reserveonderdelen, haar eigen arbeidskosten en de kosten van de verzending van het product. De consument moet het product ter beschikking stellen.

In geval van vervanging wordt het product gratis vervangen door een nieuw product van dezelfde soort, kwaliteit en kwaliteit. Als het product ten tijde van de melding van het defect niet meer wordt vervaardigd, is Wesco gerechtigd een soortgelijk product te leveren.
Als Wesco kiest voor het opsturen van een vervangend onderdeel, draagt Wesco de kosten van het vervangende onderdeel inclusief de verzendkosten.


V. Voorwaarden en uitsluitingen
De effectiviteit van de garantie is afhankelijk van het naleven van de gebruiksaanwijzing en het gebruik van Wesco-producten in overeenstemming met de technische instructies, gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften van Wesco.
Technische instructies, instructies voor gebruik en onderhoud worden bij elk product meegeleverd en zijn beschikbaar op www.wesco-shop.nl


De garantie strekt zich niet uit tot:
- Slijtbare delen, zoals veren, pedalen, enz;
- Verbruiksartikelen, zoals batterijen;
- Kleine afwijkingen van de nominale toestand, die geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het product;
- Bedieningsfouten, schade door agressieve milieu-invloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen, intensief zonlicht;
- Defecten in het product veroorzaakt door transport en proefgebruik;
- schade veroorzaakt door het defecte Wesco-product;
- 2e keus producten, gebruikte producten.


De geldigheid van de garantie eindigt met:
- Het niet naleven van de technische instructies, de gebruiksinstructies en het onderhoud;
- productschade veroorzaakt door de verkoper of door derden,
- Schade die te wijten is aan normale slijtage of opzettelijke en nalatige schade;
- onjuiste ingebruikname;
- gebruik van niet door Wesco geautoriseerde onderdelen of accessoires;
- Gebrek aan of onjuist onderhoud/verzorging;
- Producten die niet zijn of worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel;
- schade veroorzaakt door overmacht of natuurrampen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot
niet overtuigend, in geval van brand, hagel, diefstal, overstromingen, aardbevingen;
- Aankoop in open elektronische marktplaatsen zoals, maar niet beperkt tot, Ebay en Amazon, alsook aankoop bij garageverkopers, tweedehandswinkels, enz.


VI. Niet-toepasselijkheid van de garantie
Indien een productdefect niet gedekt blijkt te zijn door deze garantie, zijn de kosten voor verzending en transport van het product voor rekening van de consument. Dit geldt niet als de consument bewijst dat hij onder de omstandigheden niet had kunnen weten dat de garantieclaim niet bestond.
Indien de consument, nadat hij op de hoogte is gebracht van de niet-garantie en van de geschatte kosten van de reparatie, wenst dat de reparatie wordt uitgevoerd, draagt hij ook de kosten van reserveonderdelen en arbeid.

Als het product het defect nog niet heeft vertoond op het moment van de risico-overdracht,
Wesco beslist per geval of de verwijdering als een gebaar van goede wil moet worden uitgevoerd. In dit geval heeft de consument geen wettelijke aanspraak op het verhelpen van gebreken.


VII Wettelijke rechten
De consument heeft naast de rechten uit hoofde van de garantie recht op de wettelijke rechten. Deze worden niet beperkt door de garantie. De garantie doet ook geen afbreuk aan de rechten die de eerste klant heeft ten opzichte van de verkoper bij wie de eerste klant het product heeft gekocht.


VIII Plaats van uitvoering, jurisdictie en toepasselijk recht
Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De dwingende voorschriften inzake consumentenbescherming van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, zijn uitgesloten van deze rechtskeuze. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11.4.1980 is uitgesloten. De plaats van uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze garantie is Arnsberg. Indien de consument geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien zijn woonplaats of gewone verblijfplaats ten tijde van het instellen van de vordering onbekend is, is Arnsberg de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze garantie voortvloeien.


Status oktober 2019